Outbound Management
Programs For Corporates
       
    Adventure Camps & Picnics
For Schools and Colleges
       
    Waterfall Rappelling White
Water Rafting & Camping
       
    Artificial Rock Climbing Walls
& Fitness Clubs Installations
       
    High Rope & Low Rope
Courses.
       
 
 
   
Download this font for see this page in marathi (shree714)
 
nÝhmiJS> (Panhalgad) {H$ëë`mMr C§Mr :  4040 \y$Q>
{H$ëë`mMm àH$ma : {JarXwJ© S>m|Jaam§J: H$moëhmnya
{Oëhm : H$moëhmnya loUr : gmonr
_hmamï´>mÀ`m B{VhmgmV {edam`m§Zm AZÝ`m gmYmaU _hËd Amho.Ë`m§À`m H$ma{H$XuVrb Iao gmo~Vr åhUOo AqOŠ` Am{U ~obmJ {H$„o.{edam`m§À`m OrdmVrb ZmQ>çnyU© KQ>Zm§Mm gmjrXma åhUOo {H$„o nÝhmiJS>.

Panhalgad

Kille Panhala
B{Vhmg :
hm {H$„m àW_ {ebmhma ^moO amOm Z¥qgh `mÀ`m H$ma{H$XuV ~m§YÊ`mV Ambm.hm {H$„m nydu ZmJ O_mVrVrb bmoH$m§H$S>o hmoVm.`mMo n{hbo Zmd "nÞ¾mb`' .A\$ObdYmZ§a 18 {XdgmVM {edam`m§Zr hm {H$„m 28-11-1659 bm KoVbm.{H$„m {dOmnwaam§À`m Vmã`mV nS>bm nU amOm§Zr Vmo nwÝhm KoVbm.2 _mM© 1660 _Ü`o {H$ë`mg {gÜXr Om¡haMm doT>m nS>bm. 1673 _Ü`o H$m|S>mOr \$OªX `m ~amo~a g¡Ý` nmR>dyZ ^oX{Z{VMm Cn`moJ H$ê$Z {H$„m Vmã`mV KoVbm.nwT>o 17³10 _Ü`o nÝhmim H$moëhmnyaMr amOYmZr Pmbr Z§Va 1844 Ü`o {H$„m B§J«Om§À`m Vmã`mV Jobm.
JS>mdarb nhmÊ`mgmaIr {R>H$mUo :
1. amOdmS>m
hm Vmam~mB©Mm dmS>m hmo`.dmS>m àojUr` AgyZ `mVrb XodKa ~KÊ`mgmaIo Amho.AmO `mV ZJanm{bH$m H$m`m©b` ,nÝhmim hm`ñHy$b d {_bQ>ar ~mB©O hmoñQ>ob Amho.
2. g‚mmH$moR>r
amOdmS>çmdê$Z nwT>o Joë`mda hr H$moR>rdOm B_maV {XgVo.`mM B_maVrg g§^mOr amOm§Zm {edam`m§Zr `m àm§VmMm H$ma^ma nmhmÊ`mg R>odbo hmoVo.{edam`m§Mr Jwá Ib~Vo `oWoM MmbV.
3. amOqXS>r
hr XwJ©_ dmQ> JS>mImbr CVaVo.`mM dmQ>oMm Cn`moJ H$ê$Z {edam` {gÜXr Om¡haMm doT>çmVyZ {ZgQ>bo.hrM {demiJS>mda OmUmar EH$_od dmQ> Amho.`mM XadmOmVyZ 45 _¡bm§Mo A§Va H$mnyZ _hmamO {demiJS>mda nmohMbo.
4. A§~maImZm
A§~maImZm hm nyduMm ~mbo{H$„m.`mÀ`m g^modVr I§XH$ Amho `oWoM J§Jm ,`_wZm Am{U gañdVr Aer VrZ YmÝ`H$moR>mao AmhoV.`mV dar,ZmJbr AmU ^mV Ago gw_mao 25 hOma I§S>r YmÝ` _mdV Ago.`m{edm` gaH$mar H$Mo-`m ,XméJmoim A{U Q>mH§$gi d¡Jao hmoVr.
5. Mma XadmOm
hm nyd}H$S>rb AË`§V _moŠ`mMm d _hËdmMm XadmOm hmo`.B.g 1844 _Ü`o hm B§J«m§Zr nmSy>Z Q>mH$bm.WmoS>o ^¾mdeof AmO {e„H$ AmhoV.`oWoM "{edm H$merX' `m§Mm nwVim Amho.
6. gmo_mio Vbmd
JS>mÀ`m noR>obJV ho EH$ _moR>o Vio Amho.Vù`mÀ`m H$mR>mda gmo_oœa _§{Xa Amho.øm _§{Xambm _hmamOm§Zr d Ë`mÀ`m ghó _mdù`m§Zr bú` Mmâ`m§Mr \w$bo dm{hbr hmoVr.
7. am_M§Ðn§V A_mË` `m§Mr g_mYr
gmo_oœa VbmdmnmgyZ WmoS>o nwT>o Joë`mda XmoZ g_mÜ`m {XgVmV.Ë`mVrb COdrH$S>Mr am_M§Ðn§V A_mË` d ~mOyMr Ë`m§À`m nËZrMr.
8. aoS>o _hmb
`mÀ`mM ~mOybm EH$ AmS>dr B_maV {XgVo Ë`mg aoS>o _hmb åhUVmV.dñVwV: hr nmJm Amho _mÌ Ë`mV Z§Va OZmdao ~m§YV åhUyZ Ë`mbm aoS>o _hmb åhUV.
9. g§^mOr _§{Xa
Ë`mÀ`mnwT>o hr EH$ N>moQ>r JT>r d XadmOm Amho ho g§^mOr _§{Xa Amho.
10. Y_©H$moR>r
g§^mOr _§{XamnwT>o Joë`mda hr EH$ PmoH$Xma B_maV {XgVo Vr Y_©H$moR>r .gaH$mamVyZ YmÝ` AmUyZ `oWo `Wm`mo½` XmZY_© H$aV.
11. A§Xa~md
VrZ XadmÁ`mÀ`m daÀ`m ~mOybm _mimda EH$ VrZ H$_mZrMr ,H$mù`m XJS>m§Mr dmñVy {XgVo.hr dmñVy VrZ _Obr Amho.gdm©V Vimbm Imob nmÊ`mMr {dhra Amho ,Va _Ybm _Obm am nog Amho Ë`mVyZ VQ>m~mhoa OmÊ`mgmR>r {IS>H$sdOm Mmoa XadmOm {XgVmo.
12. _hmbú_r _§{Xa
amOdmS>çmVyZ ~mhoa nS>ë`mda Zohê$ CÚmZmÀ`m ImbÀ`m ~mOyg _hmbú_r _§{Xa Amho.ho JS>mdarb gdm©V àmMrZ _§{Xa Amho.ømÀ`m ~m§YUrdê$Z Vo gmYmaU 1000 dfm©nyduMo Agmdo .amOm J§S>m[aË` ^moO `mMo ho Hw$bX¡dV hmo`.
13. VrZ XadmOm
hm npíM_oH$S>rb gdm©V _hËdmMm XadmOm .XadmÁ`m darb ZjrH$m_ àojUr` Amho.B.g 1676 _Ü`o H$m|S>mOr \$OªXZo `oWyZM Ad¿`m 60 _mdù`m{Zer {H$„m qOH$bm.
14. ~mOrà^w§Mm nwVim
Eg Q>r Wm§ã`mdê$Z WmoS>o Imbr Amë`mda EH$m Eogn¡g Mm¡H$mV draaËZ ~mOrà^w§ Xoenm§S>o øm§Mm AmdoenyU© nwVim Amho.
JS>mda OmÊ`mÀ`m dmQ>m :
1. Mma XadmOm _mJ}
H$moëhmnya ehamVyZ "Eg Q>r' ~gZo qH$dm ImOJr dmhZmZo WoQ> {H$ë`mda OmVm `oVo.hr dmQ> Mma XadmOm _mJ} JS>mV àdoe H$aVo.
2. VrZ XadmOm _mJ}
JS>mda OmÊ`mgmR>rMm Xwgam _mJ© VrZ XadmOmVyZ OmVmo.hm XadmOm VrZ _Obr AgyZ `mMo ~m§YH$m_ {ego AmoVyZ Ho$bobo Amho.
amhÊ`mMr gmo` :
{H$ëë`mda amhÊ`mgmR>r {ZdgñWmZo ,hm°Q>oëg AmhoV.
OodUmMr gmo` :
{ZdmgñWmZm§_Ü`o hmoVo.
nmÊ`mMr gmo` :
{H$ëë`mda ~mam_hr {nÊ`mÀ`m nmÊ`mMr gmo` Amho.